Protocol en cas de confinament o semiconfinament

A)     SEGONS EL NOMBRE DE DIES QUE UN ALUMNE ESTÀ CONFINAT

§  Si un alumne està confinat 4 dies: es tractarà com un alumne quan està malalt. 

§  A partir del 5è dies: se l'ha d'atendre a l’hora de classe, ja sigui mitjançant videoconferència o gravant-li la classe. Però ha de seguir el horari normal del curs. 

B)     SEGONS EL NOMBRE D’ALUMNES CONFINATS

a.    ALUMNES PUNTUALS (POCS) EN QUARANTENA: Classe presencial amb la majoria de la classe o document compartit amb tasques al Moodle per a l’alumne afectat. 

b.   SI TENIM MOLTS ALUMNES CONFINATS: Classe híbrida: amb alumnes a l’aula i a casa al mateix moment (sincrònica) és a dir videoconferència. 

c.   SI TENIM 100% DE CONFINATS

   • S'emet en directe en videoconferència des de l’ordinador de l’aula o mòbil (opció preferible). L’horari és el vigent (classe sincrònica).

PAUTES DEL DEPARTAMENT BIOGEO

 1. Les vies de comunicació alumnat/professorat seran moodle i gamil
 2. Les classes virtual seran obligatòries.
  1. L’alumnat ha d’estar connectat amb càmera de vídeo.
  2. La no assistència a les classes comptarà com una falta d’assistència i haurà de ser justificada de la mateixa manera que les classes sense confinament. La no assistència a les classes virtuals tindrà una penalització en l’avaluació de la matèria.
 3. Les tasques seran quinzenal. La no presentació de la tasca el dia establert implica el no assoliment de la tasca.
 4. En cas de recuperació d’una tasca o avaluació la qualificació només podrà ser un assoliment satisfactori.
 5. A l’ESO es mantindran els criteris generals d’assoliment de les competències establerts en el document de “criteris d’avaluació” (proves escrites i/o orals competencials globals, proves escrites i/o orals competencials reguladores i la motivació autonomia i constància de l’alumnat. També els mantindran els criteris de recuperació de les tasques  i avaluacions suspeses.
 6. Al Batxillerat es mantindran els criteris d’avaluació i recuperació establerts en el document de “criteris d’avaluació”
 7. Pautes per l’enviament de tasques via gmail

a.      Un correu per cada tasca. No anar lligant els correus a diferents converses de tot el grup classe.

b.      Sempre posar assumpte: la tasca que es presenta, la consulta que es fa, etc.

c.       Començar el correu amb alguna fórmula de cortesia.

d.      Acomiadament del correu de forma correcte.

 1. Pautes per l’enviament d’arxiu amb un gmail o moodle

a.      Nom de l’alumne

b.      Nom de la tasca

 Exemple

Pomerol Lourdes PARTS DE LA CÈL·LULA. docx