Criteris de qualificació i avaluació

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ i AVALUACIÓ BIOLOGIA 1rBAT

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ i AVALUACIÓ  BIOMEDICINA 1rBAT

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ i AVALUACIÓ  REPTES CIENTÍFICS 1rBAT


CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE 2n BATXILLERAT

BIOLOGIA I CTMA

1.   A cada avaluació

a.   Es tindran en compte els coneixements adquirits, els treballs, les pràctiques i l’actitud de l’alumne.

b.   Es podran realitzar 1, 2 o més exàmens i totes les activitats que el professorat consideri oportú per assolir els coneixements de l’avaluació.

c.       Els exàmens ponderaran com a mínim un 80%. (En CTMA de primer de batxillerat un 70%)

d.      Les pràctiques i treballs seran de lliurament obligatori.

e.      La nota global de l’avaluació ha de ser com a mínim 5 per tal d’aprovar l’avaluació.

f.    Desprès de cada avaluació es farà una recuperació de l’avaluació suspesa. La nota màxima de la recuperació serà de 6.

g.   Les sortides curriculars són obligatòries, en cas de no assistir l'alumnat haurà de presentar un treball relacionat amb el tema de la sortida. 

 

2.   A final de curs

a.     Si es té una avaluació suspesa amb un 4 o superior es farà el promig juntament amb la resta d’avaluacions.

b.  Si es tenen avaluacions suspeses amb una nota inferior a 4; a l’examen ordinari (suficiència) i a l’extraordinari (setembre per primer de batxillerat, i juny per segon de batxillerat) l’alumnat s’haurà d’examinar de tota la matèria.

c.    L’alumnat que vulgui pujar nota a final de curs podrà realitzar un examen de tota la matèria.

 

3.   A les proves de setembre

     Hi hau un examen final de tota la matèria. Es donaran orientacions i material per preparar la matèria. No serà obligatori presentar cap deure per fer l’examen. La qualificació serà lobtinguda a l’examen.


 

       CRITERIS D’AVALUACIÓ DE PENDENTS

Pendents d’ESO

·    No hi haurà prova escrita final de pendents. El departament lliurarà un dossier a l’alumnat pendent i l’alumnat haurà de retornar-lo complert al més segon trimestre. El dossier es trobarà penjat a la web del centre, a la pàgina del departament de Biologia- Geologia.


·      El  cap  de  departament serà  l’encarregat  de  controlar  els  pendents,  el  seu  seguiment  i  la  seva qualificació.


Pendents de batxillerat

      L’alumnat  amb  matèries  pendents  del  curs  anterior:    Biologia  i/o CTMA  i/o  CMC  hau de  presentar-se  a  la convocatòria de febrer, segons calendari proposat per direcció. El cap de departament es responsabilitzarà dels exàmens i de les qualificacions d’aquest alumnat.