Criteris d'avaluació 2021-22

1.    CRITERIS D’AVALUACIÓ D’ESO 

 

Proves escrites i/o orals competencials finals

Proves competencials reguladores

Motivació      Autonomia   Constància

1r , 3r i 4t d’ESO

       60%

30%

10%

4t. ESO CCAA

       40%

50%

10%

1 A cada avaluació            

a.    Es tindrà en compte l’assoliment de totes les competències mitjançant: proves escrites i/o orals, dossiers de classe i de pràctiques, treballs individuals i treballs en grup; així com la motivació, l’autonomia i la constància de l’alumnat.

b.   Es podran realitzar 1, 2 o més proves competencials finals i totes les activitats competencials reguladores que el professorat consideri oportú per assolir les competències de l’avaluació.

c.      L’assoliment de les competències de la matèria ha de ser satisfactori per tal d’aprovar l’avaluació.

      Cada professor al llarg del curs podrà desenvolupar estratègies adaptades a l’alumnat per tal de poder ajudar-lo  a recuperar les avaluacions suspeses de la matèria.

2.   A final de curs

      Si l’alumnat que no assoleixi les competències de la matèria al llarg del curs haurà de demostrar a la prova extraordinària que ha arribat a un assoliment satisfactori de les competències esmentades.

  

2.    CRITERIS D’AVALUACIÓ DE BATXILLERAT

2.1.    BIOLOGIA I CTMA

1.   A cada avaluació

a.   Es tindran en compte els coneixements adquirits, els treballs, les pràctiques i l’actitud de l’alumne.

b.   Es podran realitzar 1, 2 o més exàmens i totes les activitats que el professorat consideri oportú per assolir els coneixements de l’avaluació.

c.       Els exàmens ponderaran com a mínim un 80%. (En CTMA de primer de batxillerat un 70%)

d.      Les pràctiques i treballs seran de lliurament obligatori.

e.      La nota global de l’avaluació ha de ser com a mínim 5 per tal d’aprovar l’avaluació.

f.    Desprès de cada avaluació es farà una recuperació de l’avaluació suspesa. La nota màxima de la recuperació serà de 6.

g.   Les sortides curriculars són obligatòries, en cas de no assistir l'alumnat haurà de presentar un treball relacionat amb el tema de la sortida. 

 

2.   A final de curs

a.     Si es té una avaluació suspesa amb un 4 o superior es farà el promig juntament amb la resta d’avaluacions.

b.  Si es tenen avaluacions suspeses amb una nota inferior a 4; a l’examen ordinari (suficiència) i a l’extraordinari (setembre per primer de batxillerat, i juny per segon de batxillerat) l’alumnat s’haurà d’examinar de tota la matèria.

c.    L’alumnat que vulgui pujar nota a final de curs podrà realitzar un examen de tota la matèria.

 

3.   A les proves de setembre

     Hi hau un examen final de tota la matèria. Es donaran orientacions i material per preparar la matèria. No serà obligatori presentar cap deure per fer l’examen. La qualificació serà lobtinguda a l’examen.


2.2.    CIÈNCIES DEL MÓN CONTEMPORANI 

1 La nota de cada avaluació s’obtindrà realitzant:

a.      40% --> Un examen obligatori.

b.      50% --> Treballs individuals/grups/aula (en funció del tipus d'activitat que es facin a cada avaluació i grup) 

d.      10% -->Actitud.

2 Les recuperacions i lexamefinal s’acolliran als criteris d’avaluació de Batxillerats del seminari.

 

 

       3.    CRITERIS D’AVALUACIÓ DE PENDENTS

3.1.    Pendents d’ESO

·    No hi haurà prova escrita final de pendents. El departament lliurarà un dossier a l’alumnat pendent i l’alumnat haurà de retornar-lo complet al més segon trimestre. El dossier es trobarà penjat a la web del centre, a la pàgina del departament de Biologia- Geologia.


·      El  cap  de  departament serà  l’encarregat  de  controlar  els  pendents,  el  seu  seguiment  i  la  seva qualificació.


3.2.    Pendents de batxillerat

      L’alumnat  amb  matèries  pendents  del  curs  anterior:    Biologia  i/o CTMA  i/o  CMC  hau de  presentar-se  a  la convocatòria de febrer, segons calendari proposat per direcció. El cap de departament és responsabilitzarà dels exàmens i de les qualificacions d’aquest alumnat.