Criteris d'avaluació 2020-21


I.   CRITERIS D’AVALUACIÓ D’ESO

 

Proves

escrites i/o orals

competencials globals

Proves

escrites i/o orals

competencials reguladores

 Motivació

Autonomia

Constància 

1r. ESO

3r. ESO

4t. ESO

60%

30%

10%

4t. ESO

CCAA

40%

50%

10%1.   A cada avaluació:


a.    Es tindrà en compte l’assoliment de les competències mitjançant: proves escrites i/o orals competencials orals, proves escrites i/o orals competencials reguladores i la motivació autonomia i constància de l’alumnat

b.  Es podran realitzar 1, 2 o més proves individuals i totes les activitats que el professorat consideri oportú per assolir les competències de l’avaluació.
c.  L’assoliment de les competències de la matèria ha de ser satisfactori per tal d’aprovar l’avaluació.
     Cada professor al llarg del curs podrà desenvolupar estratègies adaptades a l’alumnat per tal de poder ajudar-lo  a recuperar les avaluacions en que no hagi assolit les competències de la matèria.


2.    A final de curs:

      L’alumnat que no assoleixi les competències de la matèria al llarg del curs haurà de demostrar a la prova extraordinària que ha arribat a un assoliment satisfactori de les competències esmentades.
   
  II.   CRITERIS D’AVALUACIÓ DE BATXILLERAT

Biologia i Ciències de la Terra i del Medi Ambient

1.       A cada avaluació:
a.       Es tindran en compte els coneixements adquirits, els treballs, les pràctiques i l’actitud de l’alumne.

b.      Es podran realitzar 1, 2 o més exàmens i totes les activitats que el professorat consideri oportú per assolir els coneixements de l’avaluació.

c.       Els exàmens ponderaran com a mínim un 80%. (mínim 70% en CTMA 1r batxillerat)

d.      Les pràctiques i treballs seran de lliurament obligatori.

e.      La nota global de l’avaluació ha de ser com a mínim 5 per tal d’aprovar l’avaluació.

f.        Desprès de cada avaluació es farà una recuperació de l’avaluació suspesa. La nota màxima de la recuperació serà de 6.

g.       Les sortides curriculars són obligatòries, en cas de no assistir l'alumnat haurà de presentar un treball relacionat amb el tema de la sortida.
   2.       A final de curs
   a.       Si es té una avaluació suspesa amb un 4 o superior es farà el promig juntament amb la resta d’avaluacions.
   b.      Si es té una o dues avaluacions suspeses amb una nota inferior a 4, s’examinarà només de les avaluacions suspeses.
   c.       L’alumnat que vulgui pujar nota a final de curs podrà realitzar un examen de tota la matèria. 

         3.       A les proves de setembre: 
    Hi hau un examen final de tota la matèria. Es donaran orientacions i material per preparar la matèria. No serà obligatori presentar cap deure per fer l’examen. La qualificació serà lobtinguda a l’examen.

    Ciències del món contemporani

    1.   La nota de cada avaluació s’obtindrà realitzant:
    a.       Un examen obligatori (40%).
    b.      Treballs individuals/grups (40%).
    c.       Treball aula (autonomia, constància, productivitat) (10%).

    d.      Actitud (10%)

    2.   Les recuperacions i lexamen final s’acolliran als criteris d’avaluació de Batxillerats del seminari.
    3.   A  les  proves  de  setembre  l’alumnat  hau de  presentar  els  deures  o  dossier  destiu  com  a condició indispensable per poder fer la prova escrita. La qualificació de setembre serà el promig ponderat entre la nota del dossier de deures d’estiu, 40%, i l’examen o prova escrita, 60%. Les estions de la prova escrita versaran sobre el dossier realitzat a l’estiu.

    III.   CRITERIS D’AVALUACIÓ DE PENDENTS 
         D’ESO
    ·      El departament lliurarà un dossier a l’alumnat pendent i l’alumnat haurà de retornar-lo complet al més d’abril. El dossier es trobarà penjat a la web del centre, a la pàgina del departament de Biologia- Geologia.
    ·         No hi haurà prova escrita final de pendents.
    ·         El  cap  de  departament serà  l’encarregat  de  controlar  els  pendents,  el  seu  seguiment  i  la  seva qualificació.


       DE BATXILLERAT

    1.      Pendents de Biologia i de CMC de 1r de Batxillerat
    ·    L’alumnat  amb  matèries  pendents  del  curs  anterior:    Biologia  i  CMC  hau de  presentar-se  a  la convocatòria de febrer, segons calendari proposat per direcció. El cap de departament és responsabilitzarà dels exàmens i de les qualificacions d’aquest alumnat.


    2.      Pendents de CTMA de Batxillerat
    ·    L’alumnat que cursi CTMA a segon però tingui les CTMA de primer de batxillerat realitzarà una prova de pendents al febrer, els continguts representaran el 50% de la matèria de primer i correspondran a aquells continguts que no es contemplen a la matèria de CTMA de segon. La nota obtinguda en la prova de febrer tind un valor del 50%. La nota final de CTMA de primer de batxillerat serà la mitjana entre la prova de febrer i la nota de CTMA de segon de batxillerat.

    ·    L’alumnat que no cursi CTMA a segon però tingui les CTMA realitzarà una prova de pendents al febrer, els continguts de la qual correspondran a tota la matèria de primer de batxillerat. La nota obtinguda en aquesta prova serà la nota definitiva de CTMA de primer de batxillerat.    IV.   CRITERIS PER CORRECCIÓ

    A)     Ponderacions per l’avaluació PRÀCTIQUES AL LABORATORI

    Té tots els apartats:
    ·         Introducció teòrica
    ·         Objectiu
    ·         Hipòtesi (si s’escau)
    ·         Material
    ·         Procediment
    ·         Resultats
    ·         Discussió dels resultats
    0,5
    Nivell adequat de la introducció teòrica
    1,5
    Redacció correcta de l’objectiu de la pràctica (si no hi ha hipòtesi es ponderarà 1 en lloc de 0,5)
    0,5
    Hipòtesi correcta (si s’escau) si no hi ha hipòtesi es puntuarà 1 l’apart de l’objectiu
    0,5
    Enumeració de tots els materials
    0,5
    Descripció del procediment
    1
    Descripció dels resultats
    1,5
    Discussió correcta de tots els resultats (Orientatiu: ha d’estar en forma de redacció. Mínim tres línies a 1rESO, mig full a 3r i 4t d’ESO)
    2
    Conté fotografies i/o taules i/o dibuixos propis
    1
    No hi ha faltes d’ortografia
    0,5
    Expressió correcta en el redactat
    0,5
    TOTAL
    10
    B)     Ponderacions per l’avaluació d’ exposicions orals    1rESO
    2nESO
    3rESO
    4tESO
    L’alumne/a saluda abans de començar l’exposició
    2
    1
    0,5
    0,5
    Ens explica com ha decidit organitzar el tema.
    2
    1
    0,5
    0,5
    Hi ha una introducció, desenvolupament i conclusió.
    0,5
    2
    1
    1
    En general explica, i algunes vegades s’ajuda del guió.
    0,25
    0,5
    2
    1
    Posa exemples o explica anècdotes relacionades amb el tema.
    0,25
    0,5
    2
    1
    Gesticula sense exagerar.
    2
    1
    0,5
    0,5
    Utilitza un registre lingüístic adequat a la seva edat.
    2
    1
    1
    0,5
    Té una bona entonació i fa pauses
    0,5
    2
    1
    1
    Remarca els conceptes importants.
    0,25
    0,5
    0,5
    2
    El seu discurs és fluid, sense interrupcions ni repeticions
    0,25
    0,5
    1
    2
    TOTAL
    10
    10
    10
    10
    Font: Grup "Lingua" de l'institut Egara de Terrassa


    C)     Ponderacions per l’avaluació de dissenys experimentals ja realitzats amb resultats explícits (quan es dona un text redactat d’una experiència amb els resultats)

    Identificació del problema
    1
    Redacció de la hipòtesi
    1
    Interpretació dels resultats. (Les puntuacions d’aquest apartat s’adaptaran en funció  del disseny experimental i de les preguntes)
    Preguntes sobre el dissenys i  resultats
    2
    5
    Identificació de la variable dependent
    1
    Identificació de la variable independent
    1
    Identificació de les variables  controlades
    1
    Justificació de l’acceptació/rebutgi de la hipòtesi
    1
    No hi ha faltes d’ortografia
    1
    Expressió correcta en el redactat
    1
    TOTAL
    10

      
    D)     Rúbrica per l’avaluació d’un pòster, un mural, una làmina, ....

    Té tots els apartats:
    ·       Títol
    ·       Autor
    ·     Introducció teòrica
    ·     Objectiu
    ·     Hipòtesi (si s’escau)
    ·      Material Procediment
    ·      Resultats
    ·      Discussió dels resultats
    0,5
    Nivell adequat de la introducció teòrica i expressió correcta del redactat
    1
    Redacció correcta de l’objectiu i/o hipòtesi
    0,5
    Descripció del procediment i materials
    0,5
    Descripció dels resultats i  discussió correcta de tots els resultats
    1
    Conté al menys una imatge
    1
    Conté al menys un gràfic i/o taula
    1
    Capacitat de síntesi i claredat de les idees
    1
    Atractiu visual i qualitat estètica
    2
    Rigor científic
    1
    No hi ha faltes d’ortografia
    0,5
    TOTAL
    10