dijous, 18 de maig del 2017

AICLE. BIOLOGIA EN ANGLÈS


El programa Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua estrangera (AICLE/CLIL) consisteix a utilitzar la llengua estrangera com a vehicle d’ensenyament de continguts curriculars. El seminari de Biologia-Geologia s’encarregarà d’impartir aquest projecte a 1r d’ESO i a 3r d’ESO. Els materials utilitzats garanteixen l’assoliment dels objectius generals i específics de la matèria utilitzant la llengua estrangera com a vehicle d’ensenyament-aprenentatge dels continguts curriculars corresponent a cada nivell. Milloraren les competències lingüístico-cognitives de l’alumnat, augmenten el temps d’exposició a la llengua estrangera i motiven l’alumnat a utilitzar i aplicar els coneixements, les competències i les habilitats de comunicació adquirides.
El professor Carles Monferrer imparteix la Biologia en anglès.